Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CSB-BATERIE.PL (obowiązuje od 25 maja 2018 roku)

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu WWW.CSB-BATERIE.PL jest TRITON KATARZYNA LEMOCH , NIP: 6112670507 , REGON: 022055751 , ul. Stanisławowska 47, 54-611 Wrocław, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@csb-baterie.pl ,zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą.

 

2. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu www.ekocell.pl

 

§ 2 CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zakupów w naszym sklepie internetowym, marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług, realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo), stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.

3. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

4. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 roku – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie.

6. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

7. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

1. przetwarzane zgodnie z prawem,

2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

§ 3 PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość email na adres:sklep@csb-baterie.pl

 

§ 4 PLIKI "COOKIES"

 

1. Sklep Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3. W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.

1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).

2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

3. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. „Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.

4. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.ekocell.pl przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

 

Remarketing Google Analytics

Nasze witryny mogą wykorzystywać funkcje remarketingu Google Analytics w połączeniu z funkcjami Google AdWords i DoubleClick na różnych urządzeniach. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ta funkcja umożliwia powiązanie docelowych grup reklamowych sporządzonych przez Remarketing Google Analytics z funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick między różnymi urządzeniami. W ten sposób spersonalizowane wiadomości reklamowe, które zostały dostosowane w oparciu o poprzednie zachowanie w sieci na jednym urządzeniu (np. telefonie komórkowym), mogą być wyświetlane na drugim (np. na tablecie lub komputerze).

Jeśli wyrażą Państwo odpowiednią zgodę, Google połączy w tym celu Państwa historię przeglądania stron internetowych i aplikacji z Państwa kontem Google. Dzięki temu te same spersonalizowane wiadomości reklamowe mogą pojawiać się na każdym urządzeniu, na które logują się Państwo przy użyciu swojego konta Google. Aby wesprzeć tę funkcję, Google Analytics sporządza uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, którzy są tymczasowo powiązani z naszymi danymi Google Analytics, w celu zdefiniowania i utworzenia grup odbiorców dla promocji na różnych urządzeniach. Można na stałe zrezygnować z remarketingu/targetingu wyłączając spersonalizowane reklamy na Państwa koncie Google; w tym celu należy skorzystać z poniższego linku: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Połączenie danych zebranych na Państwa koncie Google opiera się wyłącznie na podstawie zgody, którą mogą Państwo wyrazić lub odwołać w Google (Art. 6 akapit 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). W przypadku operacji zbierania danych, które nie są połączone na Państwa koncie (na przykład, ponieważ nie posiadają Państwo konta Google lub nie wyrażają zgody na ich scalenie), gromadzenie danych jest oparte na podstawie Art. 6 akapit 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Uzasadnione zainteresowanie wynika z faktu, że operator strony jest zainteresowany anonimową analizą odwiedzających witrynę w celach reklamowych.

Więcej informacji i przepisy o ochronie danych znajdą Państwo w Polityce Prywatności Google

Google AdWords i śledzenie konwersji Google

Ta strona może korzystać z Google AdWords.

W ramach Google AdWords możemy korzystać z tak zwanego śledzenia konwersji. Po kliknięciu na reklamę wyświetlaną przez Google zostaje ustawiony plik cookie do śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google oraz operator tej strony może rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być monitorowane za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords.. Informacje zebrane za pomocą plików cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na jedną ze stron tagu śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkowników. Jeśli nie chcą Państwo brać udziału w śledzeniu, można z niego zrezygnować, wyłączając plik cookie śledzenia konwersji Google za pomocą przeglądarki internetowej w sekcji Preferencje użytkownika. Nie będą Państwo uwzględnieni w statystykach śledzenia konwersji.

Przechowywanie "plików cookie konwersji" opiera się na podstawie Art. 6 akapit 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników, w celu zoptymalizowania zarówno strony internetowej, jak i reklamy.

Więcej informacji o Google AdWords i śledzeniu konwersji Google można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Mogą Państwo ustawić przeglądarkę tak, aby otrzymywać informacje o ustawieniach plików cookie i zezwalać na nie tylko w pojedynczych przypadkach, akceptować w niektórych przypadkach lub ogólnie wyłączyć oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie aktywacja plików cookie może ograniczyć funkcjonowanie tej witryny.