Metody ładowania akumulatorów CSB

 

 

Ogólne informacje

 

Aby uzyskać pełną wydajność z baterii, wybierz odpowiednią metodę ładowania w zależności od aplikacji i stanu baterii CSB. Dostępne są następujące metody: metoda ładowania prądem półstałym, metoda ładowanie prądem stałym, metoda stałego napięcia i dwustopniowa metoda stałego napięcia.


Do akumulatorów z w trybie pracy cyklicznej, zwykle stosuje się metodę napięcia półstałego i metodę napięcia stałego. Do pracy w trybie pracy jako awaryjne źródło zasilania (ładowanie podtrzymujące lub konserwujące) generalnie stosuje się metodę ładowania stało-napięciowego. Metoda ładowania prądem półstałym służy do dodatkowego ładowania akumulatora przy wydłużonym przechowywaniu. Ostatnio do szybkiego ładowania akumulatora VRLA stosuje się dwuetapową metodę ładowania napięciowego. W tabeli wyjaśnione są metody ładowania i ich cechy.

 

 

Tabela 1: Metody i właściwości ładowania szczelnego akumulatora kwasowo-ołowiowego.

 

 

Metody ładowania Praca cykliczna Praca rezerwowa (podtrzymujące lub konserwujące) Ładowanie uzupełniające Wykres
Półstały prąd (uproszczone ładowania)
 • Ładowanie jest możliwe w stosunkowo krótkim czasie
 • Przeładowanie jest łatwe, ponieważ trudno jest kontrolować prąd ładowania
 • Niski koszt
 • Nie dotyczy
 • Ładowanie możliwe w stosunkowo krótkim czasie
 • Nadaje się do ładowania akumulatorów połączonych szeregowo. Kontrola czasu jest konieczna, aby zapobiec przeładowaniu
1
Ładowanie stałym prądem
 •  Ładowanie możliwe w stosunkowo krótkim czasie
 • Wymagany obwód zabezpieczający przed przeładowaniem 
 • Wysoki koszt
 • Niepraktyczne
 • Ładowanie zgodnie z wielkością rozładowania jest możliwe poprzez kontrolowanie czasu
2
Ładowanie stałym napięciem
(prąd stały, napięcie stałe)
 • Właściwa metoda ładowania
 • Ogólnie ładowanie zajmuje dużo czasu
 • Szybkie ładowanie jest możliwe poprzez zmianę ustawionego napięcia i prądu. Przeciwdziałanie nadmiernemu obciążeniu, niezbędne na ostatnim etapie ładowania.
 • Koszt normalny

 • Właściwa metoda ładowania
 • Niedokładne napięcie ładowania może spowodować przeładowanie lub niedoładowanie
 • Stosunkowo długi czas potrzebny do odzyskania pojemności po głębokim rozładowaniu
 • Koszt normalny
 • Ładowanie akumulatorów połączonych szeregowo jest możliwe dla akumulatorów rozładowanych w zadanych warunkach
 • Koszt normalny
3
Dwustopniowe ładowanie przy stałym napięciu
 • Rozsądne szybkie ładowanie
 • Wysoki koszt
 • Ładowanie do regeneracji jest możliwe w stosunkowo krótkim czasie, nawet po głębokim rozładowaniu
 • Wysoki koszt
  4

 

 

2 Metody ładowania

 

(1) Metoda ładowania prądem półstałym (metoda uproszczona)


Ta metoda, określana jako metoda uproszczona, jest łatwa do wykonania i jest szeroko stosowana w akumulatorach serwisowych. Ładowarka składa się z transformatora, dioda i rezystor. Impedancja tych elementów zapewnia ładowanie bez nadmiernej zmiany prądu ładowania. Dzięki tej metodzie w skutek ładowania napięcie baterii rośnie, a prąd maleje. Problem z tą metodą polega na tym, że prąd ładowania płynie w dużej ilość na końcowym etapie i powoduje nadmierne obciążenie. Należy zachować ostrożność aby uniknąć ładowania przez okres dłuższy niż zalecany.

 

http://csb-baterie.com.pl/files/f1sc.png

Rysunek 1: Charakterystyka ładowania prądu półstałego (zródło grafiki https://www.csb-battery.com.tw)

 

 

(2) Metoda ładowania prądem stałym

 

Metoda ta polega na ładowaniu akumulatora stałym prądem. W tej metodzie można łatwo obliczyć czas i ilość ładunku. Wymaga to wykorzystania drogiego obwodu, aby uzyskać bardzo dokładny wykoki prąd ładowania, W związku z tym ta metoda ładowania jest rzadko stosowana w ogólnych zastosowaniach.

 

http://csb-baterie.com.pl/files/f2cc[1].png

Rysunek 2: Charakterystyka ładowania prądem stałym (zródło grafiki https://www.csb-battery.com.tw)

 

 

(3) Metoda ładowania stałonapięciowego (ładowanie stałoprądowe przy stałym napięciu)

 

Ta metoda polega na przyłożeniu stałego napięcia do akumulatora ze stałym napięciem jednostki. Ta metoda ładowania wykorzystuje różne napięcie między napięciem ładowania i napięciem akumulatora. Prąd ładowania jest początkowo duży i zmniejsza się pod koniec ładowania. Konieczne jest ustawienie napięcia ładowania zgodnie z wymaganą wartością ładowania akumulatora i charakterystyką temperaturową. Niedokładne napięcie powoduje przeładowanie lub niedoładowanie. Ponieważ istnieje duży przepływ prądu na początku, metoda ta jest kosztowna wymaga aby ładowana jednostka była dużej pojemności. W konsekwencji ta metoda ładowania stałonapięciowego stałoprądowego z ograniczonym prądem początkowym jest szeroko stosowana do akumulatorów w pracy cyklicznej i buforowej.

http://csb-baterie.com.pl/files/f3cvcc[1].png

Rysunek 3: Charakterystyka ładowania stałonapięciowego prądem stałym (źródło grafiki https://www.csb-battery.com.tw)

 

 

 

(4)  Dwustopniowa metoda ładowania stałym napięciem.

 

Ta metoda wykorzystuje dwie fazy stałego napięcia. Faza z wysokim napięciem ładowania ustawienie napięcia jest używane początkowo. Gdy ładowanie jest prawie zakończone, a napięcie akumulatora wzrosło do określonej wartości (prąd zmniejszony podczas ładowania), druga faza jest używana z niższym napięciem ładowania i ustawionym prądem. Ta metoda umożliwia szybkie ładowanie podczas pracy cyklicznej, bez możliwości przeładowania nawet po długim ładowaniu. Metoda umożliwia również szybkie ładowanie w trybie pracy buforowej, jako awaryjne źródło zasilania.

 

http://csb-baterie.com.pl/files/f4tscv[1].png

Rysunek 4: Dwustopniowa charakterystyka ładowania przy stałym napięciu (źródło grafiki https://www.csb-battery.com.tw)

 

3 Środki ostrożności dotyczące ładowania

 

(1) Do użytku w pracy cyklicznej

 

Użytkowanie w trybie cyklicznym wymaga zakończenia ładowania w krótkim czasie. Jednak, należy zachować ostrożność, gdy osoba nie jest zaznajomiona z baterią lub ładowarka. Szczególnie przy szybkim ładowaniu, powinny być podjęte środki ochronne (włączenie zapasowego timera itp.) , aby zapobiec przeładowaniu.

 • Podejmij środki ostrożności, takie jak automatyczne odcięcie ukończenie ładowania; lub zapobieganie przeładowaniu nawet po długim, przedłużonym ładowaniu kontrolując prąd ładowania.

 • Na charakterystykę ładowania ma wpływ temperatura. Użyj obwód kompensacyjny temperatury, gdy ładowanie ma odbywać się w otoczeniu gdzie temperatura jest niższa niż 5 ° C (41 ° F) lub wyższa niż 35 ° C (95 ° F) i średnia temperatura przekracza 25 ° C (77 ° F).

 • Skontaktuj się z nami, jeśli konieczne jest szybkie ładowanie w ciągu dwóch lub mniej godzin.

 

(2) Do użytku w trybie pracy buforowej użyj ładowania podtrzymującego lub konserwującego. W obu przypadkach bateria jest zwykle ładowany małym prądem, aby skompensować samo-rozładowanie baterii. Zasilanie z akumulatora jest wykorzystywane tylko w sytuacjach awaryjnych, takich jak awaria zasilania itp. Ta metoda wymaga dużo czasu na ładowanie, a w przypadku akumulatora należy stosować dwustopniową metodę ładowania stałym napięciem, pojemność ma zostać odzyskana w krótkim okresie po rozładowaniu. Proszę sprawdzić następujące punkty podczas konfigurowania ładowarki do pracy z akumulatorem w trybie pracy buforowej.

 

 • Ponieważ akumulator ładuje się nieprzerwanie przez długi czas, nawet niewielka fluktuacja napięcia ładowania skutkuje dużą różnicą w przewidywanym okresie użytkowania baterii. Konieczne jest zapewnienie dokładności sterowanie w celu zminimalizowania wahań napięcia ładowania.
 • Na charakterystykę ładowania ma wpływ temperatura. Użyj obwodu kompensacyjnego temperatury, gdy ładowanie ma odbywać się w otoczeniu gdzie temperatura jest niższa niż 5 ° C (41 ° F) lub wyższa niż 35 ° C (95 ° F) oraz średnia temperatura powyżej 25 ° C (77 ° F).